Hytale Wiki
Advertisement

English

Hytale Wiki is an online, public collaboration of information centering around Hytale from Hypixel Studios. All information contained on this website is provided by the voluntary efforts of individual players and groups working to develop a comprehensive information resource for all Hytale fans to use and enjoy.

This website is an open wiki. Please note that articles and information found within this wiki have not necessarily been reviewed by members of the Hytale development or publishing team or by Fandom, Inc.

Although much of the information presented on Hytale Wiki will be accurate and up-to-date, Fandom cannot guarantee the validity and quality of the information. It should be understood that the content of any article may be modified or changed at any time by any member of the community. It should also be understood that any wiki page has a risk of becoming vandalized or improperly altered by others.

To maintain a sense of community on this user-contributed resource, it is encouraged that any user encountering improper, offensive, or otherwise incorrect information simply take the time to edit the article in question and correct the problem. If any situations arise that warrant further involvement, they should be reported directly to Hytale Wiki moderators for review.

No Formal Developer Reviews

While members of the Fandom team can and do access Hytale Wiki, it should be understood that all articles cannot be officially reviewed at all times. Our community of editors use resources such as the Special:Recentchanges and Special:Newpages feeds to monitor new and changing content.

Trademarks

Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights, or similar rights that are mentioned, used, or cited in an Hytale Wiki article are the property of their respective owners. Unless otherwise stated, Hytale Wiki is neither endorsed nor affiliated with any of the holders of any such rights, and as such Fandom cannot grant any rights to use any otherwise protected materials.

Neoficiální překlad do češtiny

Hytale Wiki je online veřejný soupis informací o Hytale od vydavatele Hypixel Studios. Veškeré informace obsažené na této webové stránce jsou poskytovány dobrovolným úsilím jednotlivých hráčů a skupin pracujících na vývoji komplexního informačního zdroje pro všechny fanoušky hry Hytale.

Tento web je otevřená wiki. Berte, prosím, na vědomí, že články a informace nalezené v rámci této wiki nebyly nutně přezkoumány členy týmu, vydavatelem, vývojáři, nebo zaměstnanci Fandom, Inc.

Ačkoli většina informací prezentovaných na Hytale Wiki je přesná a aktuální, Fandom nemůže zaručit platnost a kvalitu informací. Mělo by být zřejmé, že obsah kteréhokoli článku může kterýkoli člen komunity kdykoli upravit nebo změnit. Mělo by být také zřejmé, že na jakékoli stránce wiki hrozí, že ji ostatní vandalizují nebo že její obsah nesprávně změní.

Pro udržení atmosféry v tomto zdroji se doporučuje, aby každý uživatel, který narazí na nesprávné, urážlivé nebo jinak nesprávné informace, jednoduše investoval čas do úpravy daného článku a napravil problém. Pokud se vyskytnou situace, které vyžadují další zapojení, měly by být hlášeny přímo administrátorům Hytale Wiki.

Žádné formální recenze vývojářů

Zatímco členové týmu Fandom mohou a mají přístup k Hytale Wiki, je třeba si uvědomit, že všechny články nemohou být přezkoumány za všech okolností. Naše komunita editorů používá zdroje, například Special:Recentchanges a Special:Newpages, ke sledování nového a měnícího se obsahu.

Obchodní značka

Jakékoli obchodní značky, označení, práva k designu, práva osobnosti nebo podobná práva, která jsou uvedena, používána nebo citována v článku Hytale Wiki jsou majetkem příslušných vlastníků. Pokud není uvedeno jinak,Hytale Wiki není spojena s žádným z držitelů takových práv, a proto společnost Fandom nemůže udělit žádná práva na používání jiných chráněných materiálů.

Advertisement